Pamokų laikas:

  1. 8.30-9.15,
  2. 9.25-10.10,
  3. 10.20-11.05,
  4. 11.25-12.10,
  5. 12.25-13.10,
  6. 13.15-14.00,
  7. 14.05-14.50.

Pamokų tvarkaraščiai

Mes naudojame

Mus rasite

Mokyklos lankomumo tvarka

ŠIRVINTŲ RAJONO
GELVONŲ VIDURINĖ MOKYKLA

PATVIRTINTA
Gelvonų vidurinės mokyklos direktoriaus
2013 m. lapkričio 8 d. įsakymu Nr. V-82

LANKOMUMO TVARKOS APRAŠAS

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Mokinių lankomumo tvarkos aprašas mokykloje nustato atsakingus už lankomumą asmenis ir jų funkcijas, veiklos koordinavimą.

2. Lankomumo prevencijos tikslas – sukurti sistemą, kuri operatyviai spręstų pamokų nelankymo problemas.

3. Šiame lankomumo tvarkos apraše nustatoma mokinių, klasės auklėtojų, dalykų mokytojų, socialinio pedagogo,  administracijos, Vaiko gerovės komisijos ir mokinių tėvų  bendradarbiavimo tvarka, sprendžiant pamokų nelankymo klausimus mokykloje.

4. Linkę praleidinėti pamokas mokiniai – tie, kurie per mėnesį be pateisinamos priežasties praleidžia nuo 20 pamokų arba iš vieno dalyko – nuo 4 pamokų.

 5. Į linkusių praleidinėti pamokas grupę patenkantys mokiniai priskiriami rizikos grupei, jiems reikalinga nuolatinė kontrolė, prevencinė pagalba.

 

II. ATSAKINGI ASMENYS IR JŲ FUNKCIJOS

6. Mokinys – atsakingas už dokumentų, pateisinančių praleistas pamokas pateikimą klasės auklėtojui.

7. Dalyko mokytojai – atsakingi už mokomojo dalyko pamokų lankomumo žymėjimą dienyne.

8. Klasės auklėtojai – atsakingi už bendrą klasės mokinių pamokų lankomumo apskaitą ir tėvų informavimą apie jos rezultatus. Imasi atitinkamų priemonių spręsti auklėtinių pamokų lankomumo problemas.

9. Socialinis pedagogas – palaikydamas ryšius su mokyklos administracija ir kitomis institucijomis aiškinasi, vertina ir sprendžia nelankančių mokyklos mokinių tokio elgesio priežastis, individualiai dirba su socialinių problemų turinčiu mokiniu, jo šeima, palaiko ryšius su vaikų teisių apsaugos tarnyba.

10.  Vaiko gerovės komisija – analizuoja klasių auklėtojų, socialinio pedagogo pateiktą informaciją, palaiko ryšius ir teikia siūlymus rajono vaiko gerovės komisijai bei kitoms institucijoms.

11. Direktoriaus pavaduotojas ugdymui – analizuoja klasių auklėtojų, socialinio pedagogo pateiktą informaciją, teikia siūlymus Mokyklos tarybai, direktoriui, Mokytojų tarybai, palaiko ryšius su savivaldybės Vaiko gerovės komisija, švietimo skyriumi, Vaikų teisių apsaugos tarnyba ir kitomis institucijomis.

12.  Direktorius – vertina pateiktą informaciją ir siūlymus, teikia prašymus, informaciją savivaldybės institucijoms, įspėja mokyklos nelankantį mokinį (direktoriaus įsakymu) po 2 svarstymų Vaiko gerovės komisijoje dėl pamokų lankomumo.

 

III. LANKOMUMO APSKAITOS TVARKA

13. Pamokų lankomumas fiksuojamas klasių dienynuose. Praleistos pamokos žymimos raide „n“, pavėlavus „p“.

14. Praleistos pamokos pateisinamos:

14.1. praleistos dėl svarbios priežasties, kurias nurodo tėvai ar globėjai (ne ilgiau kaip 3 d.) ar gydytojai savo pažymoje;

14.2. kai iš pamokų išleidžia klasės auklėtojas, ar mokyklos administracija (liga, nelaimingas atsitikimas, atstovavimas mokyklai įvairiuose renginiuose);

14. 3. Dėl kitų priežasčių:

14.3.1. kai mokinys atstovauja mokyklai olimpiadose, konkursuose, konferencijose, varžybose;

14.3.2. kai oro temperatūra yra 20 laipsnių šalčio ar žemesnė, į mokyklą gali neiti 1 – 5 klasių mokiniai, esant 25 laipsniams šalčio ar žemesnei temperatūrai, 6 – 12 klasių mokiniai. Praleistos dienos įskaičiuojamos į mokymosi dienų skaičių.

15. Praleistos pamokos nepateisinamos:

15.1. savavališkai išėjus, tai yra pabėgus iš pamokos;

15.2. neturint pateisinamo dokumento.

16. Lankomumo apskaita:

16.1. Klasės auklėtojas turi kasdien kontroliuoti klasės mokinių lankomumą;

16.2. klasės auklėtojas pasibaigus mėnesiui iki kiekvieno mėnesio 6 d. prie praleistos pamokos pažymi priežastį, pristato lankomumo ataskaitą mokyklos socialiniam pedagogui;

16.3. kitą dieną po praleistų pamokų mokinys privalo klasės auklėtojui pristatyti pateisinamąją pažymą apie praleistas pamokas;

16.4. tėvai ar globėjai gali pateisinti ne daugiau kaip tris dienas iš eilės: tėvų rašytoje pažymoje nurodomas jo vardas, pavardė, klasė, praleidimo data ir priežastis;

16.5. jei praleista daugiau dienų, mokinys pateikia gydytojo pažymą;

16.6. kai yra ar numatomas ilgalaikis arba sanatorinis gydymas, tėvai nedelsdami kreipiasi į direktorių pateikdami prašymą direktoriaus vardu ir medicinos įstaigos siuntimo kopiją;

16.7. jei mokinys iš anksto žino, kad negalės atvykti į mokyklą (išskyrus ligos atvejus), jis turi informuoti klasės auklėtoją ir, grįžęs į mokyklą, atnešti pateisinamąjį dokumentą;

16.8. be svarbios priežasties draudžiama pamokų metu tikrintis sveikatą ar tvarkyti kitus asmeninius reikalus;

16.9. jei mokiniui reikia anksčiau išeiti iš pamokų, tėvai ar globėjai turi kreiptis raštu į dalyko mokytoją ir klasės auklėtoją, nurodydami išėjimo priežastį;

16.10. jei mokinys pamokų metu suserga, jis kreipiasi į klasės auklėtoją. Esant reikalui, klasės auklėtojas praneša tėvams ir pasirūpina saugiu mokinio grįžimu namo.

 

IV. LANKOMUMO PREVENCIJOS PRIEMONĖS

17. Mokiniui, per mėnesį praleidus ir nepateisinus 20 ir daugiau pamokų ar iš vieno dalyko 4 ir daugiau pamokų:

17.1. klasės auklėtojas informuoja tėvus apie mokinio praleistas ir nepateisintas pamokas;

17.2. mokinys svarstomas mokyklos Mokinių tarybos susirinkime;

17.3. organizuojamas Vaiko gerovės komisijos posėdis, kuriame dalyvauja mokinys, jo tėvai (globėjai) ir klasės auklėtojas – aptariamos mokyklos nelankymo priežastys ir lankomumo perspektyvos;

17.4. po pirmo svarstymo mokiniui skiriamas žodinis įspėjimas;

17.5. po antro svarstymo mokyklos direktorius įspėja mokyklos nelankantį mokinį (direktoriaus įsakymu);

17.6. jei mokinys tris kartus per mokslo metus yra svarstomas Vaiko gerovės komisijos posėdyje dėl pamokų lankomumo, kreipiamasi į rajono Vaiko gerovės komisiją dėl minimalios priežiūros skyrimo.

 

Pastaba. Mokinys, be pateisinamos priežasties per trimestrą  praleidęs 2/3ir daugiau pamokų, neatestuojamas.

 

Parengė vyresnioji socialinė pedagogė Anfija Bartkevičienė.